Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sm.gdow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-05-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: wrzesień 2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Strona wykorzystuje częściowo następujące rozwiązania: WCAG 2.1 (walidacja przeprowadzona 28.03.2024)

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-26.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Czyżowski , e-mail: sekretariat@smgdow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12/251-52-22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły (przedsionka)  prowadzi główne wejście bez schodów. Następnie na parter szkoły prowadzą schody. W budynku na każdym poziomie (piwnica, parter, pierwsze piętro, drugie piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W budynku  szkoły korytarze,  schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym. W budynku  nie ma wind, które umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższą kondygnację. 

W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych oraz  pętli indukcyjnych. 
Na terenie placówki nie ma parkingu  z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje parking wewnętrzy. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. Zarówno na terenie Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie jak i online  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

 

Skip to content