VI Ogólnopolski Konkurs Fletowy 2022

 

Wyniki VI Ogólnopolskiego Konkursu Fletowego w Gdowie

 

 

 

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdowie  
32-420 Gdów 2
tel./fax 12 251-52-22

www.smgdow.pl
sekretariat@smgdow.pl

  

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS FLETOWY 

GDÓW 27 MAJA 2022 ROKU

PATRONAT HONOROWY:

         ŁUKASZ KMITAWOJEWODA MAŁOPOLSKI

   WITOLD KOZŁOWSKI  –  MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ZBIGNIEW WOJASWÓJT GMINY GDÓW   

   

REGULAMIN

 1. ORGANIZATOR:

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdowie  
32-420 Gdów 2
tel./fax 12 251-52-22
www.smgdow.pl

sekretariat@smgdow.pl

   2. TERMIN KONKURSU:

Prezentacje konkursowe odbędą się 27 maja 2022 roku.

Przesłuchania są jednoetapowe i otwarte dla publiczności.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami dotyczącymi Covid – 19.

 1. MIEJSCE KONKURSU:

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdowie

Gdów 2; ul. Myślenicka 2

32-420 Gdów

 1. CELE KONKURSU :

a) podnoszenie poziomu kształcenia artystycznego w szkołach muzycznych I stopnia

b) prezentacja najzdolniejszych młodych wykonawców

c) wymiana doświadczeń pedagogicznych nauczycieli

d) integracja młodych flecistów z całej Polski

e) nabywanie doświadczenia estradowego

f) rozbudzanie zamiłowania do muzykowania zespołowego

g) podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli.

 1. ODBIORCY KONKURSU :

VI Ogólnopolski Konkurs Fletowy skierowany jest do uczniów klasy fletu szkół muzycznych I stopnia.

 1. KATEGORIE :

KATEGORIA A – soliści

GRUPY WIEKOWE:

 • GRUPA I: uczniowie klas I- III cyklu sześcioletniego

                   uczniowie klas I – II cyklu czteroletniego

 • GRUPA II: uczniowie klas IV i V cyklu sześcioletniego

                    uczniowie klas III  cyklu czteroletniego.

 • GRUPA III: uczniowie klasy VI cyklu sześcioletniego

                     uczniowie klasy IV cyklu czteroletniego.

 

KATEGORIA B –  jednorodne zespoły fletowe:

GRUPY WIEKOWE:

 • GRUPA I MŁODSZA (duet) lub (trio – kwartet)
  uczniowie cyklu sześcioletniego (klasy I, II, III) i uczniowie cyklu czteroletniego (klasy I, II),
 • GRUPA II STARSZA (duet) lub (trio – kwartet)
   uczniowie cyklu sześcioletniego (klasy IV,V,VI) i uczniowie cyklu czteroletniego (klasy   III,IV).
 1. PROGRAM KONKURSU:

KATEGORIA A – SOLIŚCI:

1) Uczestnicy konkursu zobowiązani są do wykonania dwóch dowolnych utworów o zróżnicowanym charakterze.

2) Cały program musi być wykonywany z pamięci.

3) Czas prezentacji :

GRUPA I – 4 do 7 minut

GRUPA II – 7 do 10 minut

GRUPA III – 10 do15 minut

4) Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna.

 

KATEGORIA B – JEDNORODNE ZESPOŁY FLETOWE:

1) Uczestnicy konkursu wykonują dwa utwory o zróżnicowanym charakterze.

2) Program może być wykonywany z nut.

3) Czas prezentacji:

GRUPA I –  do 6 minut

GRUPA II – do 10 minut

 • GRUPĘ WYZNACZA UCZEŃ NAJSTARSZEJ KLASY.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1) Wpisowe za udział w konkursie wynosi 100 zł. dla kategorii A (soliści) oraz 100 zł. dla kategorii B (jednorodny zespół fletowy)

2) Wpłat należy dokonywać wraz ze zgłoszeniem kandydata na konto:

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdowie  
Bank Spółdzielczy w Gdowie

63 8591 0007 0070 0117 1319 0002

(z dopiskiem Ogólnopolski Konkurs Fletowy)

3) W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konkursie wpisowe nie podlega zwrotowi.

4) Zgłoszenia na konkurs wraz z dołączonym dowodem wpłaty należy przesyłać do dnia  6 maja 2022 roku.

5) W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

 1. FORMY ZGŁASZANIA UCZESTNIKÓW:

1) Karta zgłoszenia solisty i zespołu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku – związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu do pobrania ze strony internetowej szkoły  http://www.smgdow.pl/ lub z załącznika regulaminu,

2) Zgłoszenia wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego  można nadsyłać:

a) poczta: Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdowie, 32-420 Gdów 2
b) email: sekretariat@smgdow.pl

c) osobiście: sekretariat szkoły: poniedziałek, czwartek, piątek od 8.00 – 16.00.

                                                              wtorek  od 10.00 – 18.00.

                                                              środa  od      9.00 – 17.00.   

 1. JURY:

1) Prezentacje muzyczne oceniać będzie Jury powołane przez Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie.

2) Jury ustala zasady punktacji, rozdziału dyplomów i nagród.

3) Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

4) Jury może przyznać nagrodę Grand Prix dla indywidualności konkursu.

5) Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania wszystkich przewidzianych regulaminem nagród.

6) Skład Jury:

Przewodniczący – dr hab. Agata Igras (AM Warszawa)

dr Jan Krzeszowiec (AM Wrocław)

dr Wioletta Strączek (PSM I i II st. Nowy Sącz)

 1. KONCERT LAUREATÓW:

1) Uczestnictwo w koncercie laureatów jest obligatoryjne dla nagrodzonych solistów oraz zespołów.

2) Program koncertu zostanie ustalony przez Jury.

 1. NAGRODY:

1) Wszyscy wykonawcy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa natomiast dla laureatów przewidziane są nagrody.

2) Dla najlepszego wykonawcy przewidziana jest nagroda Grand Prix.

 1. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1) Lista uczestników zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły do 12 maja 2022 roku.

2) Szkoła zapewnia :

a) salę do rozegrania;

b) pulpity;

c) pianino

3) Koszty przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają uczestnicy.

4) Zainteresowani sami zamawiają miejsca noclegowe.

5) Organizatorzy nie zapewniają akompaniatora.

6) Prezentacje konkursowe oraz koncert laureatów będą rejestrowane (zdjęcia, nagrania audio video) dla użytku szkoły i mogą być wykorzystane jako materiał promocyjny szkoły i konkursu.

7) Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Synowiec 512 120 247 bądź sekretariat w godzinach pracy; 

 1. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych na okoliczność organizacji  VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FLETOWEGO informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Szkoła Muzyczna  I stopnia w Gdowie z siedzibą: 32-420 Gdów, ul. Myślenicka 2, tel.: 12 251-52-22, e-mail: sekretariat@smgdow.pl     W jej imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do stworzenia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych.
 2. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki. Wyjaśni on Państwu wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce.
 3. W związku z realizacją konkursu będziemy przetwarzać dane osobowe uczestników i ich rodziców (opiekunów prawnych), pedagogów, akompaniatorów, dyrektorów zgłaszających uczestników oraz dane członków jury,
 4. Będziemy przetwarzać takie kategorie danych jak: imiona i nazwiska, przynależność uczestnika do grupy, zespołu, przypisane do osób adresy szkół, pełnione funkcje podczas konkursu, przypisane do osób utwory, dane kontaktowe (telefon, e-mail), utrwalone wizerunki,
 5. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem przetwarzania jest realizacja konkursu, udokumentowanie jego przebiegu oraz promocja konkursu, osiągnięć i umiejętności jego uczestników oraz w celach archiwalnych.
 6. Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1]. Będziemy przetwarzać dane osobowe wskazanych osób w celach promocyjnych (w tym wizerunki) za zgodą osób, których dane dotyczą. Do zakończenia konkursu będziemy przetwarzać również za zgodą dane niezbędne do udokumentowania konkursu. Po tym czasie dokumentację konkursową będziemy przetwarzać w interesie publicznym w celach archiwalnych w przypadkach jakie wskazuje Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którzy mają upoważnienia. Państwa dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia. Będzie to na przykład dostawca hostingu strony internetowej firma: Komart, dostawca usług poczty elektronicznej: Orange – Neostrada prasa lokalna, w tym Panorama Powiatu Wielickiego, Mój Gdów. Ponadto odbiorcami będą osoby odwiedzające siedzibę szkoły oraz naszą stronę internetową, a także strony internetowe instytucji i mediów, z którymi współpracujemy z związku z realizacją i promocją konkursu; media i odbiorcy mediów takich jak prasa, radio i TV; organizatorzy i uczestnicy imprez towarzyszących konkursowi; odbiorcy upoważnieni na mocy przepisów prawa.
 8. Zebrane dane będą przechowywane przez placówkę przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania (do dwóch miesięcy od zakończenia konkursu), a następnie w celach archiwalnych w naszej składnicy akt przez okres 25 lat. Na stronie internetowej dane promocyjne będą przetwarzane przez okres funkcjonowania tej strony. Natomiast dane opublikowane w mediach przez okres oddziaływania poszczególnych informacji medialnych. Dane w gablotach placówki, kronice szkolnej, publikacjach pamiątkowych przez okres oddziaływania medium, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z przepisami prawa przez okres 25 lat.
 9. W przypadku danych, co do których wymagana jest Państwa zgoda, podanie tych danych jest dobrowolne. Niepodanie danych w celach promocyjnych (w tym wizerunku) nie stwarza negatywnych konsekwencji dla Państwa. Niepodanie danych niezbędnych do udokumentowania przebiegu konkursu będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie w przypisanej roli.
 10. W dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych przetwarzanych w celach promocyjnych, pamiętając, że nie będzie miało to wpływu na wcześniejsze przetwarzanie przez nas tych danych.
 11. Przed zakończeniem konkursu możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w celu udokumentowania konkursu, ale będzie oznaczało to brak możliwości dalszego uczestnictwa w konkursie oraz utratę prawa do nagrody. Po zakończeniu konkursu te dane będą przetwarzane w celach archiwalnych. Od tego rodzaju przetwarzania przysługuje osobie, której dane dotyczą możliwość wniesienia sprzeciwu.
 12. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych (nie dotyczy danych przetwarzanych w interesie publicznym)
 13. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
 14. Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne). Podobnie odbywa się to przy ocenianiu osób.

 

 ZAPRASZAMY !!!!!

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content