Podstawowe informacje

 

Wniosek rekrutacji na rok szkolny 2024/2025  do pobrania poniżej

WNIOSEK kandydata do szkoły muzycznej

Bardzo proszę o zapoznanie się z główną klauzulą informacyjną znajdującą się poniżej.

Główna klauzula rekrutacyjna – PSM Gdów

 

Badanie przydatności kandydatów odbędzie się  8 czerwca 2024 r. po uprzednim ustaleniu godziny przesłuchania.

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W GDOWIE

Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów do klas pierwszych. Odbywa się ona w formie indywidualnych przesłuchań wstępnych kandydatów.
Do klasy pierwszej może zostać przyjęty kandydat, który ukończył 6 lat i nie przekroczył 16 roku życia.
Tok kształcenia w szkole odbywa się w dwóch cyklach :

 • 6–letni cykl kształcenia, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 6 – 10 lat (w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku  o którym mowa art. 36 ust. 1 i 2 ustawy  Prawo oświatowe)
 • 4–letni cykl kształcenia, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 10 – 16 lat.

 

 Szkoła prowadzi nabór na rok szkolny 2023/2024 do klas:

  • fortepianu (tylko w cyklu sześcioletnim)
  • skrzypiec (tylko w cyklu sześcioletnim)
  • wiolonczeli
  • gitary
  • akordeonu
  • fletu
  • klarnetu
  • saksofonu
  • trąbki
  • puzonu
  • oboju
  • perkusji.


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły przynoszą wniosek do szkoły  w terminie do dnia 5 czerwca 2024r. 

 • Do wniosku o przyjęcie do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia należy dołączyć:
 1. informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w w szkole podstawowej (wydaną przez przedszkole) lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w Szkole – w przypadku kandydata, który w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 lat;
 2. kopię świadectwa ukończenia ostatniej klasy szkoły podstawowej;
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (art. 142 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)
 • Kandydaci przyjmowani są do szkoły na podstawie badania przydatności, polegającego na sprawdzeniu:

– słuchu wysokościowego i harmonicznego

– poprawności intonacji

– poczucia rytmu i tempa

– pamięci muzycznej

– predyspozycji do gry na instrumencie.

Wskazane jest przygotowanie przez kandydata krótkiej piosenki, którą zaprezentuje a`cappella.

 

 

 

 

 

Skip to content