IX Małopolski Konkurs Zespołów Kameralnych 2023

Z przyjemnością ogłaszamy, że wszystkie zespoły biorące udział w Małopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych zostały laureatami tegoż konkursu i serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w koncercie laureatów, na którym zostaną ogłoszone wyniki.

Koncert odbędzie się 27 kwietnia 2023 r. o godz. 17.00 w Szkole Muzycznej I stopnia im. Majora Hieronima Henryka Baranowskiego w Zespole Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie, ul. Tyniecka 6

Jury wytypowało do występu podczas koncertu laureatów następujące zespoły wraz z wybranym utworem. Poniżej lista wytypowanych zespołów.

Lista laureatów do występu podczas koncertu IX MKZK 2023

 

 

 

 

Poniżej zamieszczamy harmonogram X MKZK

Harmonogram_X MKZK_2023

 

 

REGULAMIN

IX MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU ZESPOŁÓW KAMERALNYCH 2023

 

Patronat honorowy:

Zbigniew Wojas – Wójt Gminy Gdów

Artur Kozioł – Burmistrz Miasta Wieliczki

Wacław Żarski – Wójt Gminy Raciechowice

 

      I. ORGANIZATOR:

 1. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdowie,

 

      II. WSPÓŁORGANIZATORZY

 1. Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce,
 2. Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Czasławiu,
 3. Szkoła Muzyczna I stopnia im. Hieronima Henryka Baranowskiego w Krakowie.

 

      III. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

 1. Edukacja muzyczna wszystkich grup wiekowych.
 2. Doskonalenie warsztatu muzycznego i wymiana doświadczeń.
 3. Promocja gry zespołowej.
 4. Popularyzacja muzyki klasycznej i rozrywkowej.
 5. Integracja muzycznie uzdolnionej młodzieży.
 6. Zdobywanie doświadczenia estradowego.
 7. Podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli.

 

      IV. FORMA KONKURSU:

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Uczestnicy wystąpią w dwóch grupach:
 • grupa I – uczniowie klas I – III cyklu 6-letniego oraz klasy I cyklu 4-letniego;
 • grupa II – uczniowie klas IV – VI cyklu 6-letniego oraz klas II – IV cyklu 4-letniego.   

     3.W grupie I i II obowiązują następujące kategorie:

 • duety;
 • tria;
 • większe składy instrumentalne: kwartety, kwintety, sekstety, septety, oktety i nonety.

     4. Zespół kameralny wykonuje  dwa utwory o zróżnicowanym charakterze.

     5. Czas występu zespołu nie może przekroczyć:

 • grupa I – 5 minut,
 • grupa II – 8 minut.

     6. W konkursie mogą wystąpić instrumentalne zespoły kameralne, jednorodne i mieszane.

     7. Grupę wyznacza uczeń z najstarszej klasy.

     8. Wyklucza się udział w zespole nauczycieli i absolwentów.

     9. Największy zespół może składać się z 9 instrumentów (nonet).

    10. Zespół nie może się składać z uczniów uczących się w różnych szkołach.

    11. Wpisowe w wysokości 50,00 zł. od każdego członka zespołu należy wpłacić na konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce:

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce

12 8619 0006 0011 0258 1165 0001

z dopiskiem „X MKZK 2023” w terminie do 5 kwietnia 2023 r.

   12. W przypadku rezygnacji zespołu wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

     V. JURY:

 1. Prezentacje muzyczne oceniać będzie Jury powołane przez organizatora i współorganizatorów.
 2. Wykonanie programu będzie oceniane w skali 1-25 punktów.
 3. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniom.
 4. Jury oceni występy  konkursowe przyznając nagrodę Grand Prix dla najlepszego zespołu,  I, II, III miejsca, a także  wyróżnienia w  każdej kategorii i grupie.
 5. Jury będzie brać pod uwagę: intonację, zestrojenie instrumentów, dobór repertuaru, precyzję wykonawczą, zgranie zespołu, ogólny wyraz artystyczny.
 6. Skład Jury powołają organizatorzy konkursu.
 7. Jury z przesłuchań konkursowych sporządza protokół.

 

    VI. ORGANIZACJA KONKURSU:

 1. Zgłoszenia na konkurs wraz z dowodem wpłaty oraz z oświadczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych proszę przesyłać drogą mailową do 5 kwietnia 2023 r. na adres:

sekretariat@smgdow.pl

     2. Harmonogram zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły do dnia 14 kwietnia 2023r.

     3. Przesłuchania zespołów odbędą się w dniu 21 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce.

     4. Uczestnicy konkursu  otrzymają dyplomy i nagrody.

     5. Wszystkie przesłuchania konkursowe mogą być fotografowane, rejestrowane, nagrywane i filmowane, a następnie zachowane do użytku szkoły.

     6. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwał sekretarz.

     7. Koncert Laureatów odbędzie się 27 kwietnia 2023 r. w Szkole Muzycznej I stopnia im. Hieronima Henryka Baranowskiego w ZSiP pn. Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, ul. Tyniecka 6.

     8. Uczestnictwo w Koncercie Laureatów jest obligatoryjne dla nagrodzonych. 

 

 

Oświadczenie wizerunek i zgoda – uczestnik konkursu

Oświadczenie wizerunek i zgoda – dla nauczyciela

Regulamin X MKZK 2023

Klauzula informacyjna

 

 

                                                                                                    

Skip to content